unrar命令 – 解压提取文件

456次阅读
没有评论

解压 rar 文件命令,从 rar 档案中提取文件。linux 下使用 unrar 命令解压 *.rar 格式文件。

语法格式:unrar [选项] [参数]

常用参数:

-e 将文件解压缩到当前目录
-l 列出存档内容
-p 将文件打印到标准输出
-t 测试存档文件
-v 详细列出存档
-x 使用完整路径提取文件

参考实例

将压缩文件 text.rar 在当前目录下解压缩, 并解压完整路径:

[root@linuxvip ~]# unrar x test.rar

查看 rar 包中的内容:

[root@linuxvip ~]# unrar l test.rar

测试 rar 包是否能解压成功:

[root@linuxvip ~]# unrar t test.rar

解压到当前文件夹:

[root@linuxvip ~]# unrar e test.rar

正文完