sha1sum命令 – 查看效验文件哈希值命令

441次阅读
没有评论

sha1sum 命令用于生成和校验文件的 sha1 值。它会逐位对文件的内容进行校验。是文件的内容,与文件名无关,也就是文件内容相同,其 sha1 值相同。

语法格式:sha1sum [参数] [文件]

常用参数:

-b 以二进制读取
-t 以文本模式读取
-c 从文本中读取 md5 值并验证它们

参考实例

取得文件的 md5 值:

[root@linuxvip ~] # sha1sum lua-5.3.4.tar.gz 
79790cfd40e09ba796b01a571d4d63b52b1cd950  lua-5.3.4.tar.gz

从文本中读取 md5 值并验证它们:

[root@linuxvip ~] # sha1sum lua-5.3.4.tar.gz > lua-md5.txt
[root@linuxvip ~] #  sha1sum -c lua-md5.txt

正文完