rexec命令 – 远程执行指令客户端

  网络通讯

rexec命令是远程执行命令服务器的客户端工具,向远程rexec服务器发出执行命令的请求。

rexec命令以客户机/服务器的模式运行。运行rexec命令时首先要启动远程主机上的rexec服务器。

语法格式:  rexec [参数] [远程主机或命令]

常用参数:

-a表示远程命令的标准错误与标准输出相同,不支持发送任意信号到远程进程
-l<用户名>指定连接远程rexec服务器的用户名
-p<密码>指定连接远程rexec服务器的密码
-n明确地提示输入用户名和密码

参考实例

在远程主机上执行date命令:

[root@linuxvip ~]# rexec linuxvip date

提示输入用户名和密码执行date命令:

[root@linuxvip ~]# rexec -n linuxvip date

使用密码执行date命令:

[root@linuxvip ~]# rexec -l uesrname -p password linuxvip date